Zasady i warunki zakupu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym z produktami Autilius oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2. Sklep internetowy z produktami Autilius (zwany dalej „Sklepem internetowym”), o którym mowa w pkt. 1.1. dostępny jest pod adresem internetowym www.autilius.pl/sklep

1.3. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Autilius Kinga Wojaczek (zwaną dalej „Sprzedającym”) z siedzibą w Radomiu (ul. Wyszyńskiego 11/9, 26-600 Radom), identyfikującą się numerami NIP: 5732759750, REGON: 147346919.

1.4. Przedmiotem działalności firmy Autilius Kinga Wojaczek jest sprzedaż oprogramowania komputerowego o charakterze terapeutycznym oraz sprzętu kompatybilnego z oprogramowaniem (zwanych dalej „Produktami”).

1.5. Serwis internetowy www.autilius.pl/sklep umożliwia:

1.5.1. Pozyskiwanie informacji o Produktach tworzonych przez firmę Autilius Kinga Wojaczek. Dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.autilius.pl/sklep informacje, w tym opisy Produktów, ich parametry techniczne i użytkowe oraz oznaczenie ich cen nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej „Zamówieniem”), w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.5.2. Składanie ofert zakupu Produktów. Oferty zakupu składane mogą być przez osoby bądź jednostki wymienione w pkt. 3.1. niniejszego regulaminu (zwane dalej „Kupującymi”).

1.6. Korzystanie ze sklepu internetowego z produktami Autilius jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.6.1. Przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

1.6.2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

1.7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

1.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Autilius Kinga Wojaczek zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

1.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza, zamieszczonego na podstronie, służącej do realizacji zamówienia oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.10. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Zamówienia Produktów następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia wraz ze specyfikacją Zamówienia oraz dołączenie do przesyłki paragonu fiskalnego i faktury VAT (jeśli kupujący zadeklarował podczas składania zamówienia chęć otrzymania faktury VAT i prawidłowo uzupełnił dane w formularzu, konieczne do jej wystawienia).

1.12. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących z niego korzystać.

1.13. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy lub adresu e-mail.

1.14. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwisów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, w tym przez filtry antyspamowe.

 

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

2.1. Do korzystania ze Sklepu internetowego nie jest wymagana rejestracja.

2.2. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

2.2.1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

2.2.2. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

2.2.3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

2.2.4. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego.

2.2.5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie użytku niekomercyjnego.

2.2.6. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3. Zamówienia i realizacja

3.1. Zakupów w sklepie internetowym z produktami Autilius mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej jednostki bądź osoby.

3.2. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu po dokonaniu wyboru Produktów przez dodanie ich do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu skutecznego kliknięcia przycisku „Płacę” – Kupujący ma możliwość modyfikowania wprowadzonych w formularzu zamówienia danych oraz zmiany w zakresie wyboru Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Na stronie zawierającej formularz Zamówienia i przycisk „Płacę” znajduje się podsumowanie zamówienia, zawierające informacje o:

3.4.1. Wybranych przez Kupującego Produktach

3.4.2. Jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych Produktów

3.4.3. Koszcie dostawy

3.4.4. Metodzie płatności

3.5. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2 - 3.4. każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo i przejściem do systemu płatności online Przelewy24. Po dokonaniu płatności generowana jest automatyczna odpowiedź systemu, potwierdzająca złożenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji.

3.6. W celu wysłania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2.-3.4. konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

3.7. Jednocześnie z automatyczną odpowiedzią systemu o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, zatytułowana: Autilius: Zamówienie nr [indywidualny numer zamówienia]. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.

3.8. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia ograniczenia liczby sztuk danego Produktu, objętej jednym zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Płacę”, o którym mowa w pkt. 3.3-3.5.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z niniejszym Regulaminem.

3.10. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

3.11. Zamawiane przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem Kuriera przez firmę FedEx.

3.12. Dostawa Produktów, na terenie Polski oraz poza jej granicami, odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

3.13. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania na koncie Sprzedającego wpłaty za zamówienie. W przypadku Produktów, które nie są obecne w magazynie Sklepu internetowego, termin realizacji dostawy może się wydłużyć. W przypadku wydłużenia terminu realizacji dostawy Kupujący zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.14. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku Produktu w magazynie) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

3.15. W sytuacji opisanej w pkt. 3.14. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:

3.15.1. Unieważnienie zamówienia (w rozumieniu pkt. 3.17) w całości

3.15.2. Unieważnienie zamówienia (w rozumieniu pkt. 3.17) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 3.9.

3.16. W przypadku kiedy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań, opisanych w pkt. 3.15. Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 3.13) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 3.14. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.

3.17. Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.15.1. i 3.15.2. należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 3.14., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 3.15 i 3.16. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży.

3.18. Od momentu złożenia Zamówienia przez skuteczne kliknięcie przycisku „Płacę”, o którym mowa w pkt. 3.3-3.5 do momentu przekazania produktów firmie kurierskiej Kupujący może anulować złożone przez siebie zamówienie, kontaktując się ze Sklepem internetowym mailowo lub telefonicznie.

 

4. Ceny i płatności

4.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych PLN i są cenami brutto. Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana w podsumowaniu Zamówienia na stronie zawierającej formularz Zamówienia, o której mowa w pkt. 2.2.-2.5. Regulaminu, bezpośrednio przed przyciskiem „Płacę”.

4.2. Do wyboru kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

4.2.1. Płatność za pośrednictwem serwisu szybkich płatności online Przelewy24.

4.3. Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt. 4.2.2. dokonywane są za pośrednictwem serwisu szybkich płatności online Przelewy24, należącego do podmiotu innego niż Sprzedający.

4.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje

5.1. Kupujący w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty, wynikające z wyboru przez konsumenta innego niż najtańszy sposobu dostarczenia.

5.2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1. może zostać wykonane przez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. i udostępniany każdorazowo w wiadomości potwierdzenia złożenia zamówienia, wysyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. Aby odstąpić od umowy sprzedaży produktu Kupujący musi poinformować firmę Autilius Kinga Wojaczek o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie należy dostarczyć Sprzedającemu za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pod adres: Autilius Kinga Wojaczek, ul. Pilicka 15, 02-629 Warszawa) lub elektronicznej ([email protected]).

5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie Produktów.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie. Zakupione towary należy zwrócić na poniższy adres:

Autilius Kinga Wojaczek

ul. Pilicka 15

02-629 Warszawa

5.4. Zwracany przez Kupującego Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupującemu zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy produktów. Zwrot płatności dokonany zostaje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował firmę Autilius Kinga Wojaczek o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Kupujący nie ponosi opłat w związku ze zwrotem płatności. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwracanych Produktów.

5.6. Koszt opakowania i odesłania zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Jednocześnie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cechy lub funkcjonowania.

5.7. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5.7.1.  O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

5.7.2.  W których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5.7.3.  W których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5.7.4. W których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5.7.5. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.8. Sprzedający ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, konsument będący Kupującym, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie firmę Autilius Kinga Wojaczek, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji. Adresem właściwym do składania reklamacji, w tym reklamacji dotyczących działania Sklepu internetowego jest adres wskazany w pkt. 5.3. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

5.9. W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest konsument w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

5.10. Pod pojęciem „konsumenta” używanym w pkt. 5.3. i 5.4. należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.11. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

5.12. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Autilius Kinga Wojaczek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

5.13. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Kupujący może zgłaszać, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: [email protected].

5.14. W reklamacji, o której mowa w pkt. 5.13. Kupujący powinien podać woje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

5.15. Właściciel Sklepu internetowego zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

6.1. Sklep internetowy z produktami Autilius przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Sklep internetowy starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy z produktami Autilius sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym sklep internetowy z produktami Autilius informuje o następujących, opisanych w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.

6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy z produktami Autilius jest firma Autilius Kinga Wojaczek z siedzibą w Radomiu (ul. Wyszyńskiego 11/9, 26-600 Radom), identyfikująca się numerami NIP: 5732759750, REGON: 147346919, będąca właścicielem serwisu pod adresem www.autilius.pl/sklep.

6.3. Zbiór danych osobowych klientów oraz użytkowników Sklepu internetowego (w Regulaminie określanych jako „Kupujący”) został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

6.5. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.

6.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.

6.7. Dane podawane przez Kupujących przy składaniu Zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie praw kupujących.

6.8. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.9. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.

6.10. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

6.11. Kupujący mają prawo do:

6.11.1. Poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

6.11.2. Żądania usunięcia swoich danych osobowych.

6.11.3. Zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych. W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres [email protected] bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 5.3.

6.12. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Sklepu internetowego. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

6.13. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” powalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywania plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu internetowego.

 

7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość i struktura serwisu internetowego pod adresem www.autilius.pl/sklep chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgodny firmy Autilius Kinga Wojaczek jest zabronione.

7.2. Opisy Produktów widniejące w Sklepie internetowym służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z Podręcznikiem Użytkownika oraz informacjami widniejącymi na opakowaniu.

7.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem sklepu, firmą Autilius Kinga Wojaczek, a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22. Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem sklepu a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22. Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy, będącej właścicielem sklepu.

7.5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 


Strona www.autilius.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookies można znaleźć w Polityce prywatności .

Close
Powrót na górę